Latest Post

Singleton là gì và có nên sử dụng Singleton Pattern? Thumbnail

Singleton là gì và có nên sử dụng Singleton Pattern?

Phuong Phuong Th3 25, 20 Unity C#

Một class thuộc dạng Singleton có nghĩa là: nó chỉ có một instance duy nhất, bất kỳ ở đâu đều có thể truy cập tới instance của class singleton đó. Read More

Khái niệm Render Pipeline trong Unity3D Thumbnail

Khái niệm Render Pipeline trong Unity3D

Phuong Phuong Th3 17, 20 Unity Graphic Theory

Bởi chi phí khi render nhiều objects không hề nhỏ nên để tối ưu, khi bắt đầu Render thì Culling là quá trình đầu tiên nhằm xác định và lọc các objects nào sẽ được vẽ Read More

Một số thuật ngữ về Graphics cho Game Developer Thumbnail

Một số thuật ngữ về Graphics cho Game Developer

Phuong Phuong Th3 14, 20 Unity Graphic

Ở hầu hết các low-end devices như mobile, chỉ hỗ trợ Gamma Space, một số dòng máy đời sau mới bắt đầu hỗ trợ Linear color space và tất nhiên Gamma Space có performance tốt hơn so với Linear color space Read More

Rendering Path trong Unity, Deferred Shading hay Forward Rendering? Thumbnail

Rendering Path trong Unity, Deferred Shading hay Forward Rendering?

Phuong Phuong Th3 11, 20 Unity Graphic Theory

Ở 2 khối low-poly trên, per-pixel làm khá tốt phần ánh sáng khi chỉ có rất ít đỉnh, trong khi per-vertex ánh sáng lại có vẻ thô hơn. Read More

GPU vẽ lên màn hình như thế nào? (P1) Thumbnail

GPU vẽ lên màn hình như thế nào? (P1)

Phuong Phuong Th3 07, 20 Unity Graphic

Đầu tiên các dữ liệu cần vẽ (3D) như vertex, texture, meshes... sẽ được load từ disk (SSD hay HDD) sang system memory (RAM) để CPU có thể truy cập nhanh hơn Read More

Coroutine trong Unity là gì? Có liên quan tới Threads hay không? Thumbnail

Coroutine trong Unity là gì? Có liên quan tới Threads hay không?

Phuong Phuong Th11 17, 19 Unity C# Theory

Dưới đây là ví dụ nhỏ tạo animation fade (mờ đi) bằng Coroutine, nếu bạn tạo theo cách dưới, hiệu ứng sẽ được apply ngay lập tức trong 1 frame Read More

Canvas hoạt động như thế nào? Thumbnail

Canvas hoạt động như thế nào?

Phuong Phuong Th11 10, 19 Unity Graphic Theory

Canvas kết hợp những khối hình giống nhau về setting như material, sprite,... của các đối tượng con vào thành những khối gọi là batches Read More

IEnumerator và IEnumerable Thumbnail

IEnumerator và IEnumerable

Phuong Phuong Th11 04, 19 C# Theory

Như vậy IEnumerator đóng vai trò "con trỏ" trong list này, và lúc khởi tạo thì nó đang trỏ vào vị trí index = 0 tức là số 11, đặt tên con trỏ này là numerator. Read More

Một số folder đặc biệt trong Unity Thumbnail

Một số folder đặc biệt trong Unity

Phuong Phuong Th11 04, 19 Unity

Tất nhiên rồi, Assets cũng là một folder đặc biệt trong Unity3D bởi nó chứa tất cả các assets của game, một số API của Unity3D cũng ngầm định sử dụng đường dẫn bắt đầu từ folder này. Read More

So sánh nhẹ Coroutine và Invoke Thumbnail

So sánh nhẹ Coroutine và Invoke

Phuong Phuong Th11 02, 19 Unity C#

Invoke sử dụng để gọi một hàm thông qua tên của nó (string) với một thời gian trễ xác định, ví dụ mình sẽ gọi hàm SpawnObject sau 2s Read More