Danh mục: Optimizing

Tối ưu với Object Pooling Pattern trong Unity Thumbnail

Tối ưu với Object Pooling Pattern trong Unity

Phuong Phuong Th3 26, 20 Unity C# Optimizing

Trong Unity, để sinh ra một phiên bản copy của một GameObject (thường là prefab), ta sẽ sử dụng hàm Instantiate(), nếu không sử dụng bản copy đó nữa chúng ta sẽ sử dụng hàm Destroy() hay DestroyImmediate() Read More