Danh mục: C#

Awake, Start và một số hàm cơ bản trong MonoBehaviour Thumbnail

Awake, Start và một số hàm cơ bản trong MonoBehaviour

Phuong Phuong Th4 04, 20 Unity C# Theory

Như chúng ta thấy ở bảng trên, Awake, OnEnable và Start nằm cùng một phần gọi là Initialization nhưng công dụng của chúng khác nhau như thế nào?, và chúng được gọi khi nào trong vòng đời của MonoBehaviour? Read More

Tối ưu với Object Pooling Pattern trong Unity Thumbnail

Tối ưu với Object Pooling Pattern trong Unity

Phuong Phuong Th3 26, 20 Unity C# Optimizing

Trong Unity, để sinh ra một phiên bản copy của một GameObject (thường là prefab), ta sẽ sử dụng hàm Instantiate(), nếu không sử dụng bản copy đó nữa chúng ta sẽ sử dụng hàm Destroy() hay DestroyImmediate() Read More

Singleton là gì và có nên sử dụng Singleton Pattern? Thumbnail

Singleton là gì và có nên sử dụng Singleton Pattern?

Phuong Phuong Th3 25, 20 Unity C#

Một class thuộc dạng Singleton có nghĩa là: nó chỉ có một instance duy nhất, bất kỳ ở đâu đều có thể truy cập tới instance của class singleton đó. Read More

Coroutine trong Unity là gì? Có liên quan tới Threads hay không? Thumbnail

Coroutine trong Unity là gì? Có liên quan tới Threads hay không?

Phuong Phuong Th11 17, 19 Unity C# Theory

Dưới đây là ví dụ nhỏ tạo animation fade (mờ đi) bằng Coroutine, nếu bạn tạo theo cách dưới, hiệu ứng sẽ được apply ngay lập tức trong 1 frame Read More

IEnumerator và IEnumerable Thumbnail

IEnumerator và IEnumerable

Phuong Phuong Th11 04, 19 C# Theory

Như vậy IEnumerator đóng vai trò "con trỏ" trong list này, và lúc khởi tạo thì nó đang trỏ vào vị trí index = 0 tức là số 11, đặt tên con trỏ này là numerator. Read More

So sánh nhẹ Coroutine và Invoke Thumbnail

So sánh nhẹ Coroutine và Invoke

Phuong Phuong Th11 02, 19 Unity C#

Invoke sử dụng để gọi một hàm thông qua tên của nó (string) với một thời gian trễ xác định, ví dụ mình sẽ gọi hàm SpawnObject sau 2s Read More